Senat

 1. Merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Sekolah Tinggi.
 2. Tugas pokok senat Sekolah Tinggi:
 • Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi.
 • Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepandaian civitas akademika.
 • Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan Tinggi.
 • Memberikan masukan dan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Ketua Sekolah.
 • Menilai pertanggungjawaban Ketua Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 • Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Sekolah Tinggi.
 • Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
 • Memilih pimpinan Sekolah Tinggi berdasarkan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan senat Sekolah Tinggi.
 • Memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi.
 • Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Sekolah Tinggi yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 • Mengukuhkan Guru Besar pada Sekolah Tinggi.
 1. Senat Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua yang didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
 2. Senat Sekolah Tinggi terdiri atas guru besar, pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi dan wakil dosen.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat.